Omega-extract

 

Fotoautotrofe microalgen herbergen een schat aan hoogwaardige componenten waaronder omega-3 vetzuren, en zijn bovendien een duurzame grondstof. Hoewel deze voordelen al lang gekend zijn, blijft het aantal commerciële producten afgeleid van autotrofe microalgen zeer beperkt. Dit is deels te wijten aan het ontbreken van een afdoende productietechnologie voor de verschillende soorten microalgen. Een tweede belangrijke reden is de relatief beperkte (onderzoeks)aandacht die tot nog toe besteed werd aan de downstream processing van microalgen, zoals oogsten, drogen, extraheren, … Gezien de specifieke eigenschappen van microalgen in vergelijking met bv. traditionele landbouwgewassen, omvat deze downstream processing bovendien belangrijke uitdagingen.

 

Het algemeen doel van dit project is om op een economisch rendabele en ecologisch aanvaardbare manier pilootschaal hoeveelheden (10-50 L) stabiele, omega-3 rijke algenolie te produceren, die omwille van de vorm waarin de vetzuren aanwezig zijn en/of de combinatie met andere interessante van nature aanwezige componenten, een significante meerwaarde biedt tov commercieel reeds beschikbare omega-3 oliën.

 

Om dit algemeen doel te bereiken, moeten drie belangrijke deeldoelen bereikt worden. Een eerste uitdaging is de ontwikkeling van een kweekmethodologie voor de efficiënte productie van fotoautotrofe algenbiomassa. Daarbij streeft men naar een zo hoog mogelijke inhoud aan gewenste, meerwaarde creërende componenten in deze biomassa. Hiervoor zal het gedrag van verschillende fotoautotrofe algen op pilootschaal worden onderzocht en zullen manieren onderzocht worden om deze fractie gewenste componenten in de algenbiomassa te maximaliseren.

 

Het tweede deeldoel beoogt de optimalisatie van de downstream processing flow voor de isolatie van de omega-3 oliën uit de algenbiomassa. Hierbij staat het behoud van de in deeldoel 1 geproduceerde, gewenste, meerwaarde creërende componenten centraal. Celdisruptie, drogen (indien nodig), extractie en raffinage zullen afzonderlijk onderzocht worden, maar ook de interactie tussen deze verschillende stappen zal onder de loep genomen worden, zowel op laboschaal als in een piloot opstelling. Verder zal ook de raffinage van de bekomen olie onderzocht worden.

 

Een laatste doel is de ontwikkeling van een manier om de algenolie in cosmeticaproducten te verwerken zonder dat het een negatief effect heeft op de geur, kleur en stabiliteit van deze producten.

 

Voor alle stappen in de productieketen zal nagegaan worden welke van de voorgestelde technieken economisch het meest rendabel is en ecologisch het meest aanvaardbaar.

 

Omega-extract is een FISCH ICON project. Voor meer informatie kan u terecht op de FISCH website.